+420 777 311 103 ucetnictvi@vfd-group.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://vud.vfd-group.cz.

Společnost Správa bez starostí s.r.o., IČ 078 62 245, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. značkou C 308904 (dále také jen „Společnost“) zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v čl. 6 Obecného nařízení č. 2016/679 (dále jen „GDPR“ nebo „Obecné nařízení“), zásadně osobní údaje, které nám klient poskytl a pouze v nezbytném rozsahu. Účely zpracování osobních údajů a dobu jejich zpracování eviduje Společnost pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle čl. 30 Obecného nařízení. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro jasně a srozumitelně definovaný účel, zákonnými prostředky a pouze po dobu, která je nezbytná a která je stanovena buď právními předpisy, nebo ve smlouvách se subjekty údajů. Ve stanovených případech Společnost zaznamenává vybranou komunikaci s klientem (telefonické hovory a e-mailovou komunikaci) na základě povinnosti stanovené v právním předpise (v oblasti marketingu ). Obsah této komunikace je důvěrný a je využíván výhradně pro dodržování právních předpisů a smluvních povinností, ochrany práv a chráněných zájmů a pro účely péče o klienta. V některých případech zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu občana (např. telefonní číslo nebo e-mailová adresa za účelem informování nebo oslovení). V takovém případě může však fyzická osoba svůj souhlas se zpracováním konkrétních osobních údajů kdykoli odvolat. V některých případech potom však nebude umožněno některé služby využívat nebo je poskytovat v plném rozsahu, neboť to neumožňují právní předpisy.

Zpracováním se rozumí jakékoliv systematické operace s osobními údaji jako je jejich shromažďování, zaznamenání, strukturování, řazení, používání, ukládání, pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, šíření, vymazání, likvidace. Osobní údaje jsou chráněny způsobem, který zabraňuje jakémukoli neoprávněnému či nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému zpracování. Oprávněné osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost.

Společnost vystupuje jako správce údajů, pro zpracování osobních údajů nevyužívá zpracovatele. Společnost nezpracovává zvláštní osobní údaje, jako jsou údaje o rasovém či etnickém původu, údaje o náboženském či filozofickém přesvědčení nebo údaje o sexuálním životě nebo orientaci fyzických osob.

Osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi, které jsou pravidelně kontrolovány, zda nedošlo k porušení zabezpečení a úniku osobních údajů. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pravidelně aktualizována. Přístup k těmto údajům je monitorován a zabezpečen heslem.

Osobní údaje jsou předávány dalším subjektům pouze na základě právních předpisů (orgánům veřejné správy, soudům apod.). Společnost nepředává žádné osobní údaje do zahraničí.

Každá fyzická osoba, jejíchž osobní údaje Společnost zpracovává, má právo požadovat opravení či doplnění osobních údajů, požadovat omezení zpracování (nebrání-li tomu právní předpisy), vznést námitku nebo stížnost proti zpracování, právo požadovat přenesení osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům a právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut), nebrání-li tomu právní důvod.

Podněty fyzických osob lze adresovat Společnosti, a to buď písemně na adresu Branická 26/43, Praha 4, PSČ 147 00, nebo e-mailovou zprávou na adresu info@spravabezstarosti.cz. V této souvislosti může být požadováno, aby ten, kdo uplatňuje práva fyzické osoby prokázal svoji totožnost, aby byla ověřena jeho identita a nedošlo k záměně s jinou fyzickou osobou. Jde o opatření, které má zabránit přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.

Pokud se fyzická osoba domnívá, že Společnost zpracovává její osobní údaje v rozporu s právními předpisy, může podat stížnost dozorovému úřadu na adresu Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www: https://www.uoou.cz. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 Obecného nařízení GDPR.